Lirik lagu: Sikancil Anak Nakal


kancil kamu jangan suka mencuri ya...


Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun
Si kera anak nakal suka mencuri pisang
Si semut anak nakal suka mencuri gula

Coba dengar bersama apa kata mereka

" Aku si kancil memang suka mentimun
Aku si kera memang suka pisang
Aku si semut memang suka gula "

Itu jawabnya mereka....

Jadi anak jangan suka nakal
Nanti bisa kupingnya lebar
Jadi anak jangan suka mencuri
Nanti bisa di tangkap polisi

Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun
Si kera anak nakal suka mencuri pisang
Si semut anak nakal suka mencuri gula

Coba dengar bersama apa kata mereka

"aku si kancil memang suka mentimun
aku si kera memang suka pisang
aku si semut memang suka gula"

Itu jawabnya mereka....

Jadi anak jangan suka nakal
Nanti bisa kupingnya lebar
Jadi anak jangan suka mencuri
Nanti bisa di tangkap polisi
Nanti bisa di tangkap polisi


Lihat semua

Video Lagu Sikancil Anak Nakal